Informatie over de verwerking van uw gegevens

Conform Art. 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zijn wij verplicht om u te informeren u over hoe uw gegevens worden verwerkt bij gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en deze privacyverklaring informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten hieromtrent.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen voor de toekomst, in het bijzonder in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of overeenkomstige jurisdictie.

Wij raden u aan de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen en een afdruk of een kopie te bewaren voor uw eigen referentie.

Begripsbepalingen

 • Website” of ” internetaanwezigheid” verwijst hieronder naar alle pagina’s van de verantwoordelijke aanbieder, te bereiken via de website https://www.oosterwoldinfo.site/.
 • Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificerende factor zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken. Persoonlijke gegevens omvatten daarom onder meer de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon, maar eventueel ook gegevens met betrekking tot voorkeuren, hobby’s en lidmaatschappen.
 • Verwerking” verwijst naar alle handelingen of reeksen handelingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, rangschikken, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken, koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Pseudonimiseren” verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
 • Toestemming” verwijst hiernavolgend naar elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring, in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens.
 • Google” verwijst hiernavolgend naar de onderneming Google, gevestigd aan LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in de Europese Unie bereikbaar met de volgende gegevens: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Werkingssfeer

Deze privacyverklaring geldt voor alle pagina’s van de website https://www.oosterwoldinfo.site/. De verklaring is niet van toepassing op eventuele gekoppelde websites of websites van andere aanbieders.

Verantwoordelijke aanbieder

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van de domeinnaameigenaar van oosterwoldinfo.site

Vragen over gegevensbescherming

Mocht u vragen over gegevensbescherming door ons of onze website, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.

Veiligheid

Wij hebben onze websitehosting uitbesteed bij VIMEXX die uitgebreide technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies en andere externe inbreuk.

Wij toetsen regelmatig op Software updates en wij passen deze aan op basis van de meest actuele ontwikkelingen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u tegen ons kunt doen gelden:

 • Recht op informatie (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) of verwijdering (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),

· Recht op bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 AVG),

 • Recht op intrekking van uw toestemming (Art. 7, lid 3 AVG),

· Recht om de gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare, machine-leesbare indeling (” Overdraagbaarheid van gegevens”) ten einde de gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke partij conform de voorwaarden van artikel 20, lid 1, onder punt a, b AVG (Art. 20 AVG) .

U kunt aanspraak maken op uw rechten door opdracht daartoe te sturen gericht aan de in het gedeelte “Verantwoordelijke aanbieder” genoemde contactgegevens of naar de door ons benoemde privacyfunctionaris.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons (Art. 77 AVG).

Gebruik van de website, toegangsgegevens

U kunt onze website in principe gebruiken zonder dat dit openbaarmaking van uw identiteit ten gevolge heeft. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina’s van de website in deze context, worden geen toegangsgegevens naar ons gestuurd, zodat de website aan u kan worden getoond.

Cookies

Bij gebruik van de website worden geen zogenoemde cookies opgeslagen in de internetbrowser van het door u gebruikte eindapparaat.

Contact met ons opnemen

Als u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden.

Vragen of verzoeken die via het contactformulier op de website worden ingediend, kunnen alleen worden verwerkt wanneer u een geldig e-mailadres opgeeft. Op het moment dat u het bericht aan ons verstuurt, worden geen andere gegevens verwerkt dan ingevoerd in het contactformulier.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. , lid onder punt 1, sub. f) AVG of Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. b) AVG indien contact wordt opgenomen op basis van een gesloten overeenkomst.

De persoonlijke gegevens uit het contactformulier worden uitsluitend verwerkt voor afhandeling van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang voor de verwerking van de gegevens.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie. De in verband hiermee verzamelde gegevens worden, indien verwerking niet meer noodzakelijk is, verwijderd of verwerking wordt beperkt om te kunnen voldoen aan bestaande wettelijke verplichtingen ten aanzien van gegevensopslag.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor contactaanvragen. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Een recht van bezwaar is met name van toepassing als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, door ons is aangeduid in de voorafgaande beschrijving van de functies. In een dergelijk geval kan verwerking van een verzoek niet worden voortgezet. Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is, voor het initiëren, motiveren, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons. Rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. b) AVG.

Na het bereiken van het doel (bijv. afhandeling van een overeenkomst) worden de persoonlijke gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of verwijderd, tenzij wij op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclame), een contractuele overeenkomst, wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van rechtstreekse reclame) of op basis van rechtmatige belangen (bijv. opslag voor het afdwingen van claims) gerechtigd zijn deze gegevens aanvullend op te slaan en te verwerken binnen de betreffende context.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens gebeurt in zoverre, indien

· dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van rechtshandelingen met ons.

· een onderaannemer of plaatsvervangend bedrijf van wiens diensten wij uitsluitend gebruikmaken in het kader van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, deze gegevens nodig heeft (tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd, zijn deze ondersteunende instanties alleen gerechtigd voor verwerking van de gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de aanbieding of dienst), of;

· er sprake is van een uit te voeren administratief bevel (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· er sprake is van een uit te voeren gerechtelijk bevel (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· wij daartoe wettelijk verplicht zijn (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· verwerking noodzakelijk is om zwaarwegende belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. d) AVG), of;

· wij in het kader van rechtsvervolging bevoegd of zelfs verplicht om dergelijke gegevens over te dragen (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG).

Afgezien van het bovenstaande worden uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier overgedragen aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Rechtsgrond voor de verwerking is dan Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. a) AVG.

Commentaarfunctie op de website

U kunt op de website commentaar achterlaten.

Tijdens de invoer van dergelijke commentaren en beoordelingen, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres,

· Opgegeven naam.

U bent niet verplicht om uw echte naam op te geven en u mag een pseudoniem gebruiken voor uw invoer.

Tijdens de invoer worden daarnaast de volgende gegevens verwerkt:

· Datum/tijdstip van de invoer

Wanneer uw inzending wordt gepubliceerd, zal het door u opgegeven e-mailadres niet worden gepubliceerd, alleen de door u opgegeven naam/pseudoniem. Uw inzending wordt voor publicatie niet door ons gecontroleerd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om inzendingen te verwijderen als blijkt dat ze in strijd zijn met de wet.

Wij verwerken uw e-mailadres en uw naam/pseudoniem om te kunnen bepalen of de inzending een daadwerkelijke weergave van uw ervaring is. Verder willen wij graag contact met u opnemen als uw inzending op de website als onrechtmatig jegens ons wordt bevonden en om ons te verdedigen tegen klachten of claims die worden ingediend op basis van uw inzending.

Als wij uw gegevens verwijderen of als u dat zelf doet, verwerken wij het e-mailadres, de opgegeven naam en vrijwillig verstrekte aanvullende informatie tot het einde van de hierboven vermelde wettelijke verjaringstermijn ten behoeve van preventie en verdediging, maar beperken wij de verwerking van deze gegevens na 6 maanden.

Wij verstrekken gegevens niet aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk of op last van overheidsinstanties verplicht zijn of indien overdracht van de gegevens noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te beschermen. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking in zoverre er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt uw inzending op elk gewenst moment wissen. U hoeft daartoe alleen maar contact op te nemen, per e-mail of telefonisch, via de onder de paragraaf “Verantwoordelijke aanbieder” vermelde contactgegevens. Het staat u vrij om actie te ondernemen conform de paragraaf “Uw rechten”, waarbij wij u vragen om dan in eerste instantie contact op te nemen met ons bedrijf in geval van klachten.

Bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u tijdens het boekingsproces opgegeven e-mailadres te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zodat wij u de volgende inhoud per e-mail kunnen toesturen tijdens of na de afwikkeling van de overeenkomst, tenzij u al bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

· Antwoord op uw vraag.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. Wij voeren de bovengenoemde verwerking uit ten behoeve van de klantenzorg Wij wissen uw gegevens wanneer u het nieuwsbriefabonnement opzegt, maar uiterlijk twee jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van rechtstreekse reclame zonder dat hier aanvullende kosten aan verbonden zijn anders dan verzendkosten tegen basistarief. Daarbij hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken zonder opgaaf van redenen (Art. 21, lid 2 AVG). Stuur uw bezwaar naar ons op onder vermelding van de contactgegevens die worden genoemd in de paragraaf “Verantwoordelijke aanbieder”.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich niet abonneren op een e-mailnieuwsbrief. 

Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagcapaciteit en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Daarbij worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website.

Voor de werking van deze website maken wij gebruik van externe hostingdiensten. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten proberen wij een zo efficiënt en veilig mogelijke levering van onze website mogelijk te maken. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar maken en het gebruik van de website en de verwerking van gegevens via externe webhosting, is absoluut noodzakelijk voor een optimale werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Integratie van inhoud van externe aanbieders

De website bevat mogelijk inhoud van externe aanbieders, zoals video’s, kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Bij een dergelijke integratie dient u er altijd vanuit te gaan dat de aanbieders van deze inhoud (“derde aanbieders”) de IP-adressen van gebruikers registreren. Als ze namelijk niet beschikken over een IP-adres, kunnen ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud te kunnen weergeven.

Wij spannen ons tot het uiterste in om alleen inhoud van externe aanbieders te gebruiken waarbij uw IP-adres uitsluitend wordt vastgelegd ten behoeve van de levering van inhoud. Wij weten echter niet altijd of derden de IP-adressen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden verwerken, en hebben daar ook geen invloed op. Voor zover dit ons bekend is, zullen wij u in een later stadium hierover informeren.

Sommige derde partijen kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.

U kunt dit voorkomen door JavaScript te blokkeren met behulp van een browserplug-in zoals ‘NoScript’ ( www.noscript.net)of door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Hierdoor kunnen er echter beperkingen gelden voor bepaalde functies op de website.

Google Maps

Deze website maakt ook gebruik van de dienst “Google Maps” van Google om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat om de kaartfunctie op de website eenvoudig te gebruiken.

Door een bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de onder het gedeelte “toegangsgegevens” genoemde gegevens doorgegeven aan Google. Dit is een onafhankelijke procedure en het maakt daarbij niet uit of u een gebruikersaccount bij Google hebt en bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan Google, moet u zich afmelden voordat u Google Maps activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en verwerkt ze voor reclamedoeleinden of marktonderzoek en/of gebruikt ze om de vormgeving van de website af te stemmen op de gebruiker. Deze analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet aangemeld zijn) om passende reclameaanbiedingen weer te geven en om andere gebruikers van sociale media te informeren over uw activiteiten op onze website.